Asset Publisher Asset Publisher

Nowe zasady szacowania szkód łowieckich

Uwaga! Ważne zmiany dotyczące odszkodowań za szkody od zwierzyny!

Zgodnie z ustawą z dnia 22 marca 2018 roku o zmianie ustawy – Prawo Łowieckie oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2018 r. poz. 651) w art. 46 ust.3 wyżej wymienionej  ustawy, od dnia 01.04.2018 r. organem uprawnionym do przyjmowania wniosków o szacowanie szkód łowieckich jest organ wykonawczy gminy, właściwej ze względu na miejsce wystąpienia szkody (wójt, burmistrz, prezydent miasta).

Do pobrania - ustawa z dnia 22 marca 2018 r. o zmianie ustawy - Prawo Łowieckie oraz niektórych innych ustaw. ->>