Asset Publisher Asset Publisher

PLAN URZĄDZANIA LASU DLA NADLEŚNICTWA CHOTYŁÓW

Na podstawie ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz.1227) Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Lublinie zawiadamia, że na okres 21 dni począwszy od dnia 12 marca 2014r. wyłożony został do publicznego wglądu projekt planu urządzenia lasu dla Nadleśnictwa Chotyłów wraz z prognozą oddziaływania tego planu na środowisko.

Istnieje możliwość zapoznania się z w/w projektem w siedzibie Nadleśnictwa Chotyłów (w sekretariacie), ul. Piszczacka 31, 21-530 Piszczac, w dni robocze w godz. 1000-1400. Uwagi, wnioski i opinie dotyczące dokumentów można składać przez okres 21 dni (licząc od dnia 21.03.2014 r. tj. od daty ukazania się ogłoszenia), w tomie planu zatytułowanym „Materiały dotyczące konsultowania projektu planu urządzenia lasu na lata 2014 – 2023".

Informujemy, że uwagi i wnioski będą rozstrzygane przez Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Lublinie. Zgodnie z art. 41 ustawy z 3 października 2008 r. Uwagi i wnioski złożone po okresie wyłożenia pozostawia się bez rozpatrzenia.

Termin zwołania Komisji Projektu Planu w/w nadleśnictw przewidywany jest na kwiecień 2014 roku. Informujemy o możliwości udziału społeczeństwa w posiedzeniu Komisji Projektu Planu (wstęp jest wolny, każdy może wziąć udział w posiedzeniu).