Asset Publisher Asset Publisher

SZKOLENIE TERENOWE

Odnowienia naturalne w Nadleśnictwie Chotyłów były tematem narady terenowej, która odbyła się w leśnictwie Wólka Dobryńska w dniu 22.09.2015 roku. Cel szkolenia to zilustrowanie na przykładzie powierzchni przeznaczonych pod odnowienie sosną sposobów zainicjowania odnowień, ich pielęgnowanie oraz utrzymanie już uznawanych odnowień.

Do szkolenia wybrano powierzchnie użytkowane rębnią Ib na siedlisku BMśw z różnym wariantem uwilgotnienia i zróżnicowaną pokrywą gleby. Zaprezentowano powierzchnie, na których planowano obsiew boczny oraz z nasienników.

W dyskusji stwierdzono, że w warunkach stosunkowo wysokiej żyzności siedlisk ze szczególną uwagą należy planować powierzchnie pod odnowienia naturalne sosny. Na zrębach z mozaikowatym układem wilgotnych mikrosiedlisk należy uzyskiwać obsiew na wywyższeniach, pozostałą powierzchnię odnawiać sztucznie. Lepsze rezultaty uzyskiwano przy obsiewie bocznym. Konieczne jest zabezpieczanie upraw przed zwierzyną. W równym stopniu należy dążyć do uzyskiwania odnowień naturalnych olszowych, dębowych, a w północnej części Nadleśnictwa - świerkowych.