Asset Publisher Asset Publisher

Działania w dziedzinie edukacji leśnej społeczeństwa realizowane w Nadleśnictwie Chotyłów

Nadleśnictwo Chotyłów uzyskało dofinansowanie do działalności edukacyjnej ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie.

Dzięki temu zakupiono tablice edukacyjne dotyczące gospodarowania odpadami oraz tablice zakazujące wywozu śmieci do lasu.

Rozmiar zadania:

22 tablice edukacyjne oraz 22 tablice zakazujące.

8 tablic zakazujących wywozu śmieci do lasu.

Całkowity koszt zadania wyniósł: 14 514,50 zł.

Dofinansowanie WFOŚIGW wyniosło: 3 500,00 zł.