Asset Publisher Asset Publisher

Lasy Nadleśnictwa

Lasy Nadleśnictwa Chotyłów rozlokowane są w wielu kompleksach, wśród rolniczego krajobrazu charakterystycznego dla Powiatu Bialskiego. Fizjograficznie w większości należą do makroregionu Polesia Lubelskiego, do mezoregionów Wysoczyzny Siedleckiej, Równiny Kodeńsko-Parczewskiej oraz Zaklęsłości Łomaskiej, charakteryzujących się lekko falistym krajobrazem, na ogół piaszczystym, rzadziej gliniastymi glebami o skłonności do zabagnień.

Dość wysoka lesistość terenu Nadleśnictwa , znacznie przewyższająca średnią krajową, jest wynikiem zalesienia dużych powierzchni gruntów nieprzydatnych dla rolnictwa. W okresie powojennym zalesiono tu ponad 4 tyś. ha takich gruntów, czyli ok. 1/3 areału lasów Nadleśnictwa.

Lasy te złożone głównie z sosny, stanowiące monokultury są podatne na niekorzystne zjawiska przyrodnicze takie jak wiatro i śniegołomy, gradacje owadów, choroby grzybowe itp. Dlatego też od kilkunastu lat prowadzi się stałą i systematyczną przebudowę takich drzewostanów, wprowadzając przede wszystkim gatunki liściaste, aby uzyskać optymalne zmieszania kilku garnków drzew lasotwórczych odpowiadających konkretnemu siedlisku.