OBSZARY NATURA 2000

Celem działania europejskiej sieci obszarów chronionych Natura 2000 jest powstrzymanie wymierania zagrożonych roślin i zwierząt oraz ochrona różnorodności biologicznej na terenie Europy. Do wdrożenia sieci zobowiązane są wszystkie kraje Wspólnoty.

Sieć Natura 2000 tworzą dwa typy obszarów:

  • obszary specjalnej ochrony ptaków (OSO), wyznaczone do ochrony populacji dziko występujących ptaków,
  • specjalne obszary ochrony siedlisk (SOO), chroniące siedliska przyrodnicze i gatunki roślin i  zwierząt.

Przeczytaj więcej o sieci Natura 2000 ->>

Obszary Natura 2000 występujące w zasięgu terytorialnym Nadleśnictwa Chotyłów (nie wchodzący w zarząd):

Obszar mający znaczenie dla Wspólnoty – Poleska Dolina Bugu – PLH060032;

Obszar mający znaczenie dla Wspólnoty – Terespol – PLH060053;

Obszar mający znaczenie dla Wspólnoty – Dolina Krzny – PLH060066

 

Na terenie w zarządzie Nadleśnictwa Chotyłów wyznaczone są 4 obszary Natura 2000:

Obszar specjalnej ochrony ptaków Dolina Dolnego Bugu PLB140001

Powierzchnia ogólna: 74 309,90 ha

Powierzchnia w zarządzie Nadleśnictwa Chotyłów: 75,12 ha

Leśnictwo: Neple

Ostoja ptasia o randze europejskiej E 51. Występują co najmniej 22 gatunki ptaków z Załącznika I Dyrektywy Ptasiej, 6 gatunków z Polskiej Czerwonej Księgi. Bardzo ważna ostoja ptaków wodno-błotnych. Jedno z nielicznych w Polsce stanowisk lęgowych gadożera; do niedawna jedno z nielicznych w Polsce stanowisk kulona. Jest to cenny kompleks nadrzecznych lasów o zachowanym charakterze naturalnym oraz szereg zbiorowisk roślinnych związanych z siedliskami wilgotnymi. Stanowiska rzadkich gatunków roślin.

Obszar specjalnej ochrony ptaków Dolina Środkowego Bugu PLB060003

Powierzchnia ogólna: 28 096,60 ha

Powierzchnia w zarządzie Nadleśnictwa Chotyłów: 313,49 ha

Leśnictwo: Kodeń, Zabłocie

Ostoja ptasia o randze europejskiej E 67. Występuje co najmniej 27 gatunków ptaków z Załącznika I Dyrektywy Ptasiej, 10 gatunków z Polskiej Czerwonej Księgi.

Na gruntach zarządzanych przez Nadleśnictwo Chotyłów nie stwierdzono występowania ptaków będących przedmiotem ochrony w obszarze.

Obszar mający znaczenie dla Wspólnoty Dobryń PLH060004

Powierzchnia ogólna: 87,78 ha

Powierzchnia w zarządzie Nadleśnictwa Chotyłów: 87,78 ha

Leśnictwo: Dobryń

Występują tu naturalne fitocenozy grądu subkontynentalnego z wieloma przestojami dębu szypułkowego w wieku ponad 200 lat, płaty łęgu olszowo-jesionowego oraz olsy porzeczkowe i zarośla wierzbowe. Na terenie obszaru znajdują się stanowiska wielu gatunków roślin chronionych. Obszar pokrywa się z rezerwatem przyrody Dobryń.

Obszar mający znaczenie dla Wspólnoty Ostoja Nadbużańska PLH140011

Powierzchnia ogólna: 46 036,74 ha

Powierzchnia w zarządzie Nadleśnictwa Chotyłów: 75,12 ha

Leśnictwo: Neple

Ostoja obejmuje ok. 260 km odcinek doliny Bugu od ujścia Krzny do Jeziora Zegrzyńskiego. W zasięgu terytorialnym Nadleśnictwa Chotyłów położony jest fragment obszaru zaczynający w okolicy miejscowości Neple do miejscowości Derło. Większość doliny pokrywają suche, ekstensywnie użytkowane pastwiska. Obszary bagienne są usytuowane głównie przy ujściach rzek, dopływów Bugu oraz wokół pozostałych fragmentów dawnych koryt rzecznych. Koryto Bugu jest w większości nie zmienione przez człowieka, pozostały tu liczne, piaszczyste wyspy, nagie lub porośnięte wierzbowymi lub topolowymi łęgami nadrzecznymi, z dobrze rozwiniętymi zaroślami wierzbowymi. Pierwsza terasa rzeki obfituje w starorzecza, zróżnicowana pod względem wielkości, głębokości i stopnia porośnięcia przez roślinność wodną. Naturalna dolina dużej rzeki. Szczególnie cenny jest kompleks nadrzecznych lasów o zachowanym naturalnym charakterze oraz szereg zbiorowisk łąkowych i związanych z siedliskami wilgotnymi, typowo wykształconych na dużych powierzchniach. Na terenie obszaru znajduje się 16 typów siedlisk z Załącznika I Dyrektywy Rady 92/43/EWG. Stwierdzono tu występowanie 21 gatunków z II Załącznika Dyrektywy Rady 92/43/EWG. Jest to jeden z najważniejszych obszarów dla ochrony ichtiofauny w Polsce. Obejmuje ona 10 gatunków ryb z II Załącznika Dyrektywy Rady 92/43/EWG, z kozą złotawą i kiełbiem białopłetwym. Stanowiska rzadkich gatunków roślin w tym 2 gatunki z II Załącznika Dyrektywy Rady 92/43/EWG.

Obszar pokrywa się z obszarem specjalnej ochrony ptaków Dolina Dolnego Bugu PLB140001.