REZERWATY PRZYRODY

Rezerwaty to wydzielone obszary o szczególnych wartościach przyrodniczych, zachowane w stanie naturalnym lub mało zmienionym. Na terenie zarządzanym przez Nadleśnictwo Chotyłów znajdują się 3 rezerwaty przyrody o łącznej powierzchni 116,48 ha.

 

Rezerwat „Dobryń"

Rok utworzenia: 1983
Powierzchnia: 87,66 ha
Leśnictwo: Dobryń

W rezerwacie występuje mozaika siedlisk wilgotnych i świeżych oraz duże zróżnicowanie zbiorowisk roślinnych. Drzewostany mają charakter naturalny i półnaturalny.

Celem ochrony rezerwatu jest zachowanie zespołów o charakterze naturalnym: grądu z drzewami pomnikowymi, olsu oraz łęgu olszowo-jesionowego, jak też licznych gatunków roślin rzadkich i chronionych.

Rezerwat „Czapli Stóg"

Rok utworzenia: 1987
Powierzchnia: 4,82 ha
Leśnictwo: Neple

Rezerwat utworzony został by chronić kolonię lęgową czapli siwej, na którą składają się drzewa z gniazdami oraz lokalna, lęgowa populacja czapli, drzewostan w pozostałej części rezerwatu – jako potencjalne miejsce zakładania nowych gniazd.

Celem ochrony rezerwatu jest zachowanie miejsca lęgowego czapli siwej oraz ostoi wielu gatunków ptaków.

Rezerwat „Szwajcaria Podlaska"

Rok utworzenia: 1995
Powierzchnia: 24,00 ha
Leśnictwo: Neple

Rezerwat charakteryzuje się mozaiką siedlisk, zróżnicowaniem zbiorowisk roślinnych oraz urozmaiconą rzeźbą terenu. Podstawowym gatunkiem lasotwórczym rezerwatu jest dąb szypułkowy. Na obszarze tym stwierdzono występowanie 318 gatunków roślin oraz wiele gatunków chronionej fauny. Największym zagrożeniem dla rezerwatu jest silna erozja wodna powierzchniowa zboczy będąca wynikiem spływu wód po intensywnych opadach deszczu z przylegających do rezerwatu pól oraz zmiana głównego nurtu rzeki Bug.  

Celem ochrony rezerwatu jest zachowanie ze względów naukowych, dydaktycznych i krajobrazowych urozmaiconych drzewostanów położonych na skarpie rzeki Bug z licznymi drzewami o charakterze pomnikowym oraz dużym udziałem roślin rzadkich i chronionych.

Rezerwat projektowany „Sugry"

Utworzenie rezerwatu pozwoli na zachowanie unikalnego w tej części Polski boru suchego z sosną karłowatą V bonitacji, zespołu boru chrobotkowego oraz piaszczystych muraw.