ZAGROŻENIA NA TERENIE LEŚNYM

Zagrożenia dla bezpieczeństwa, zdrowia i życia związane z pracą i przebywaniem na terenie leśnym Nadleśnictwa Chotyłów:

 1. Wynikające z trudnych warunków terenowych - rowy, stoki, bagna i inne miejsca niebezpieczne;
 2. Związane z ruchem pojazdów;
 3. Związane z występowaniem chorób zakaźnych spowodowanych zakażeniem wirusami w tym m.in. koronawirusem SARS-CoV-2;
 4. Związane z niekorzystnymi i zmiennymi warunkami atmosferycznymi (m.in. deszcz, śnieg, gołoledź, mgła, upał, mróz i inne);
 5. Wynikające z uszkodzenia drzewostanów spowodowanego klęskami biotycznymi i abiotycznymi (m.in. okiścią lub huraganowymi wiatrami) oraz wynikającymi z tego złomami i wywrotami;
 6. Związane z pracą środków transportowych oraz z transportowanym materiałem, w tym z mygłowaniem i załadunkiem drewna;
 7. Związane z korzystaniem z dróg komunikacyjnych;
 8. Związane z obsługą urządzeń i instalacji elektrycznych oraz z pracą w pobliżu linii i instalacji teleenergetycznych;
 9. Związane z pozostawieniem drzew tzw. ekologicznych;
 10. Wynikające z awarii lub uszkodzeń urządzeń i maszyn;
 11. Związane z pracą w pobliżu dróg i innych szlaków komunikacyjnych;
 12. Związane z pracą w pobliżu budynków i innych budowli oraz występujących podczas wykonywania prac remontowo-budowlanych bez wstrzymywania funkcjonowania obiektów;
 13. Związane z pracą w pobliżu budynków i innych budowli oraz z wadami konstrukcji budynków i budowli lub ich nagłym uszkodzeniem;
 14. Związane z pracą w pobliżu linii i urządzeń teleenergetycznych;
 15. Związane z upadkiem przedmiotów z wysokości np. gałęzi, wierzchołków;
 16. W miejscach składowania i magazynowania, na wejściach i dojściach;
 17. Wynikające z pracy na wysokości;
 18. W miejscach oddziaływania czynników szkodliwych i niebezpiecznych;
 19. Związane z ekspozycją na szkodliwe czynniki biologiczne (np. kleszcze);
 20. Wynikające z prowadzenia prac bez wstrzymywania pracy zakładu pracy;
 21. Wynikające z obecności osób postronnych;
 22. Ze strony materiałów i przedmiotów niebezpiecznych wniesionych przez osoby przebywające na obiekcie;
 23. Pożarowe oraz związane z niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi;
 24. Ze strony materiałów wybuchowych i innych przedmiotów niebezpiecznych;
 25. Odzwierzęce i inne.