Webcontent-Anzeige Webcontent-Anzeige

UŻYTKI EKOLOGICZNE

Użytki ekologiczne to zwykle obiekty o niewielkiej powierzchni – małe oczka wodne, śródpolne kępy drzew i krzewów, torfowiska, bagna i wydmy. To pozostałości ekosystemów, mające znaczenie dla zachowania różnorodności biologicznej.

Na terenie naszego nadleśnictwa znajduje się 7 użytków ekologicznych o łącznej powierzchni 62,30 ha. Są to śródleśne powierzchnie zabagnione porośnięte brzozą, olchą, wierzbą, dębem, sosną, grabem oraz krzewami kruszyny, czeremchy, leszczyny tworzące zarośla o różnym stopniu zadrzewienia. Są to powierzchnie pozostawione do naturalnej sukcesji.