O nadleśnictwie

Nadleśnictwo Chotyłów jest podstawową, samodzielną jednostką organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej działającą na podstawie ustawy o lasach. Nadzorowana jest przez Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Lublinie.

Zasoby leśne

Nadleśnictwo Chotyłów gospodaruje na gruntach o powierzchni 13,36 tys. ha, w których ok. 380 ha stanowi współwłasność z innymi podmiotami.

Hodowla lasu

Hodowla lasu rozpoczyna się na szkółce od prac związanych z wysiewem nasion. Jednak właściwie prace hodowlane obejmują takie zabiegi, jak szeroko rozumiane odnowienia, następnie pielęgnowanie gleby, czyszczenia wczesne i późne, czy wreszcie trzebieże wczesne i późne.

Ochrona lasu

Trzeba wspomnieć o jeszcze jednym czynniku, przed którym, lecz i dla którego należy chronić las. Tym czynnikiem jest CZŁOWIEK. Jego nierozważne, a czasem bezmyślne zachowanie powoduje nieodwracalne zmiany w ekosystemie leśnym. Jest on głównym sprawcą podpaleń oraz zaśmiecania terenów leśnych. Proceder nielegalnego wywożenia śmieci do lasu jest ogromny.

Urządzanie lasu

Aktualny Plan Urządzania Lasu Nadleśnictwa Chotyłów obowiązuje na lata 2014-2023. Zatwierdzony przez Ministra Środowiska stanowi podstawowy dokument na podstawie, którego prowadzona jest gospodarka leśna w Nadleśnictwie Chotyłów.

Łowiectwo

Na terenie Nadleśnictwa Chotyłów zlokalizowanych jest 10 obwodów łowieckich dzierżawionych przez 8 kół łowieckich.

Ochrona przyrody

Parki krajobrazowe tworzy się na terenach o wyjątkowych walorach przyrodniczych i estetyczno-krajobrazowych.

Nadzór nad lasami niepaństwowymi

Od dnia 01.01.2014 r. Starostwo Powiatowe w Białej Podlaskiej sprawuje nadzór nad lasami niestanowiącymi własności Skarbu Państwa na terenie powiatu bialskiego poprzez własne służby.